Top

Call Us : 9246210072 , 9063410072 , 8179810072

PGI - NOV 2017

S.n.o Name Rank
1 Priyanka Gupta 1st Rank (OBC)
2 Pratibha 1st Rank (SC)
3 Seema Devi 2nd Rank (OBC)
4 Mansi Mendiratta 3rd Rank
5 Himanshu Sharma 3rd Rank (OBC)
6 Jyoti Yadav 4th Rank (OBC)
7 Saraswati Negi 4th Rank (ST)
8 Rinkle Sardana 6th Rank
9 Saumya Johri 7th Rank
10 Sonam lasket 8th Rank (ST)