Top

Call Us : 9246210072 , 9063410072 , 8179810072

WEST BENGAL 2014

S.n.o Name Rank
1 Chetna Tikmani 1
2 Richa Bansal 5
3 Ishaan Roy Choudhury 6
4 Debraj Howlader 11
5 Ankit Chanani 13
6 Abhishek Shekhar 15
7 Suparna Roy 20
8 Shoubikh 23