Top

Call Us : 9246210072

NEET 2016-2017  Grand Test Batch


(Updated)NEET Grand Test Schedule of 2016-2017

Sess No

DATE

EXAM

1

15-Oct-2017

Grand Test- 1(Total Syllabus)

(240 Ques- NEET pattern)

2

22-Oct-2017

AIIMS EXAM – 1

(90 Qus- AIIMS pattern)

3

25-Oct-2017

AIIMS EXAM – 2

(90 Qus- AIIMS pattern)

4

29-Oct-2017

AIIMS EXAM – 3

(90 Qus- AIIMS pattern)

5

01-Nov-2017

AIIMS EXAM – 4

(90 Qus- AIIMS pattern)

6

05-Nov-2017

AIIMS EXAM – 5

(90 Qus- AIIMS pattern)

7

08-Nov-2017

AIIMS EXAM – 6

(90 Qus- AIIMS pattern)

8

12-Nov-2017

AIIMS EXAM /RESERVE DAY

9

19-Nov-2017

Grand Test- 2(Total Syllabus)

(240 Ques- NEET pattern)

10

26-Nov-2017

Grand Test- 3(Total Syllabus)

(240 Ques- NEET pattern)

11

03-Dec-2017

Grand Test- 4(Total Syllabus)

(240 Ques- NEET pattern)

12

10-Dec-2017

Grand Test- 5(Total Syllabus)

(240 Ques- NEET pattern)

13

17-Dec-2017

Grand Test- 6(Total Syllabus)

(240 Ques- NEET pattern)

14

24-Dec-2017

Grand Test- 7(Total Syllabus)

(240 Ques- NEET pattern)